Ravintola Alberga Oy:n Asiakasrekisteri

Ravintola Alberga Oy:n Asiakasrekisteri

RAVINTOLA ALBERGA OY:N ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Ravintola Alberga Oy:n tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä:
Ravintola Alberga Oy 0724998-4 Leipurinkuja 2, 02650 Espoo 09-5123600 alberga@ravintolaalberga.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Päivi Kiverä p.09-5123600 alberga@ravintolaalberga.fi

3. Rekisterin nimi:
Ravintola Alberga Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
Asiakastietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden sekä yritysasiakkaiden asiakassuhteeseen Ravintola Alberga Oy:hyn. Esimerkiksi ravintolapöydän varaaminen on sopimusoikeudellinen toimi, jolloin varaustietojen käsittelyn perusteena voi olla myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
Asiakasrekisterissämme olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
– asiakassuhteen kehittäminen ja hoito
– asiakassuhdeviestintä – asiakkaan tekemien varausten käsittely
– palveluiden myynti ja toteutus
– maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
– rekisterinpitäjän palveluiden markkinointi
– rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
– asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun

6. Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaistaan seuraavia henkilötietoja:
– etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero
– varauksia koskevat tiedot
– asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset laskuviitetiedot
– tiedot palveluiden käytöistä ja ostoista
– asiakkaiden valintoja ja toiveita koskevat tiedot
– mahdolliset erityisruokavaliotiedot (kts. edellä)

7. Mistä henkilötiedot saadaan:
Rekisterinpitäjä saa henkilötiedot asiakkaalta itseltään, palveluiden käytöstä tai ostosten teosta.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät:
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika:
Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita kolmeen vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä kolmen kuukauden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muuta perustetta. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää jos siihen on olemassa muu peruste. Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. kirjanpitolaki tai reklamaatiotapaukset). Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterin pitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi. Kun asiakassuhde päättyy, asiakkaiden tiedot voidaan siirtää yrityksen suoramarkkinointirekisteriin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin. 11. Rekisteröidyn oikeuksista Asiakasrekisterissä olevia tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja asetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta b alakohta).
Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4.
Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
1. Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia tietoja jäsenrekisterissä tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Rekisteröidyn oikeutta saada tiedot voidaan tietosuojaasetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tällaisia suojattuja oikeuksia ovat muun muassa rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä (kuten tietosuojalaissa).
2. Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on sen nojalla oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja vihreelliset henkilötiedot.
3. Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
– henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
– rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
– rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin)
– henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, estämiseksi tai puolustamiseksi.
4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella taphtuvaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi jatkaa tietojen käsittelyä vastustuksesta huolimatta jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perustelu syy, joka syrjäyättää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, tietoja ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.
5. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista: Rekisterinpitäjän on reksiteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä seuraavissa tilanteissa: – rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden – käsittely on lainvastaista ja reksteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista – rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta reksteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai – reksiteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä (vastustusoikeudesta yllä) ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet reksteröidyn perusteey, on kesken Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämäiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.
6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Siltä osin kun reksiteröity on itse toimittanut asiakasreksteriin henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä reksterinpitäjän ja reksteröidyn välisen sopimuksen nojalla, reksiteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknsiesti mahdollista.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt:
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.