Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

Ravintola Alberga Oy:n Kanta-asiakasrekisteri

Ravintola Alberga Oy

Y-tunnus: [0724998-4]

Asiakkaan yhteystiedot:

Leipurinkuja 2

09 5123 6010

alberga@ravintolaalberga.fi

Rekisteri- ja tietosuojavastaava:

Vuokko Varila-Kiverä

Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

Ravintola Alberga Oy noudattaa Ravintola Alberga Oy:n Kanta-asiakasrekisteri ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Ravintola Alberga Oy korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön. Rekisterin käsittelijä sekä tekninen ylläpitäjä on Intellipocket Oy (Y-tunnus: 2295953-8).

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU GDPR -asetusten velvollisuuksia.

Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi

Ravintola Alberga Oy:n Kanta-asiakasrekisteri kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset asiakastiedot. Tunnistetietoja ei kerätä. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta olennaisia.

Rekisterin käyttötarkoitus on kanta-asiakasohjelma ja ohjelmaan liittyvät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet.

Asiakastietoja ei käsitellä tässä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Ravintola Alberga Oy:n Kanta-asiakasrekisteriin kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan kanta-asiakasprofiilin luontiin ja mobiilisovelluksen toimittamiseen. Lisätietoina voidaan tallentaa sähköposti, syntymäaika, postinumero, kotikaupunki ja sukupuoli. Tämän lisäksi rekisterissä olevaan luonnolliseen henkilöön kytkettyyn asiakasprofiiliin liitetään markkinointitietoa, kuten sovelluksen avaukset, sisältövierailut ja mahdollisesti ostoleimat. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liitetyt markkinointiluvat.

Näitä oletusarvoisesti tarpeellisia tietoja käytetään kanta-asiakasohjelman operatiiviseen toimintaan.

Tietoja käsitellään vain kanta-asiakasohjelman puitteissa.

Rekisterin tietolähde on tiedot antanut luonnollinen henkilö ja hänen antamat tiedot.

Rekisterin tietosisältö

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Mobiilinumero
 • Mobiililaitteen käyttöjärjestelmä
 • Tiedot mobiilikanavan sisältövierailuista ja sovelluksen aukaisuista.

Mikäli sovelluksen käyttäjä on ilmoittanut:

 • Sähköposti
 • Postinumero
 • Syntymäpäivä
 • Sukupuoli
 • Rekisterinpitäjän käyttötarkoitukseen sidotut mahdolliset lisätiedot

Mikäli ominaisuus käytössä:

 • Osto/käyntileimat ja niihin liittyvä tieto, kuten bonuskertymä
 • Ostobonus ja siihen liittyvä tieto

Täsmällisyys

Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään täsmällisinä, päivitettyinä ja virheettöminä.

Säilytyksen rajoittaminen

Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella.

Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Ravintola Alberga Oy huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kanta-asiakasohjelma on olemassa tai tekninen ratkaisu merkittävissä määrin muuttuu.

Eheys ja luottamuksellisuus

Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti.

Ravintola Alberga Oy ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista.

Intellipocket Oy toteuttaa EU GDPR -asetusten mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi.

Ravintola Alberga Oy vastaa rekisteröidyn oikeudesta liittyen: tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, oikeus peruuttaa suostumus.

Osoitusvelvollisuus

Erikseen pyydettäessä Ravintola Alberga Oy ja Intellipocket Oy osoittavat erillisellä dokumentilla, että tässä mainittuja EU GDPR -asetusten mukaisia periaatteita on noudatettu.

Ravintola Alberga Oy osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja

Ravintola Alberga Oy noudattaa toiminnassaan EU GDPR -asetusten mukaisia tietoprosesseja. Ravintola Alberga Oy vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista.

Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU GDPR -asetusten mukaisia tietoturvakäytäntöjä.

Intellipocket Oy käyttää kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen Intellipockettia ja estääkseen luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojautuakseen henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteet sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tiedotamme sinua tällaisesta tietomurrosta mahdollisimman pian.